Laddplatser för Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter: En Guide

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Foto visar en elbil ansluten till en laddplatsElbil Foto: Chuttersnap / Unsplash

I takt med att allt fler väljer elbil ökar också behovet av tillgängliga och effektiva laddplatser. För bostadsrättsföreningar (BRF) och samfälligheter ställer detta nya krav, inte bara på infrastrukturen utan även på hur kostnaderna för elanvändningen fördelas bland medlemmarna. Här utforskar vi vad som krävs, för- och nackdelar, samt hur man kan debitera för användningen av laddplatser på ett rättvist sätt. Vi tar även upp möjligheter till statligt stöd.

För- och Nackdelar

Fördelar

 • Ökat Värde: Fastigheter som erbjuder laddplatser blir allt mer attraktiva på bostadsmarknaden.
 • Bidrag till Miljön: Genom att underlätta för elbilsägare bidrar föreningen till minskade utsläpp och en renare miljö.
 • Ekonomiskt Stöd: Möjlighet att ansöka om statligt stöd för att täcka en del av installationskostnaderna.

Nackdelar

 • Uppstarts Kostnader: Kostnaderna för installation kan vara höga, särskilt om befintlig elinfrastruktur behöver uppgraderas.
 • Komplex Administration: Att hantera debitering och underhåll av laddplatser kan kräva extra resurser från föreningens sida.

Val av parkeringsplats

Vid planeringen för installation av laddplatser i en bostadsrättsförening eller samfällighet finns det olika typer av parkeringsplatser som kan övervägas. Valet av plats har stor inverkan på både kostnaden och genomförbarheten av projektet. Här är några av de vanligaste alternativen:

Befintliga Parkeringsplatser

 • Utomhusplatser: Dessa är ofta de enklaste att uppgradera med laddinfrastruktur då de redan är tillgängliga för de boende. Installation av laddstationer utomhus kan dock kräva väderskydd och säkerhetsskydd.
 • Garageplatser: Garagen erbjuder skydd för laddstationerna och kan vara ett bekvämt alternativ för de boende. Dock kan elinfrastrukturen i äldre garage behöva uppgraderas för att hantera den ökade elbelastningen.

Nykonstruktion av Parkeringsplatser

 • Nyanlagda platser: Om föreningen har tillgänglig mark kan det vara möjligt att anlägga nya parkeringsplatser utrustade med laddstationer. Detta alternativ kan vara dyrare på grund av behovet av ny markanvändning och installationsarbete.

Gemensamma Parkeringsområden

 • Gästparkeringar: Dessa kan omvandlas eller kompletteras med laddplatser för att tillgodose både gästers och de boendes behov av laddning. Denna lösning främjar flexibilitet men kan minska tillgängligheten för gäster utan elbilar.
 • Dedikerade laddzoner: Att inrätta särskilda områden enbart för laddning kan optimera användningen av laddinfrastrukturen men kan kräva omdisponering av befintliga parkeringsutrymmen.

Specialanpassade Lösningar

 • Laddplatser med solcellstak: För att ytterligare öka hållbarheten och minska driftkostnaderna kan parkeringsplatser utrustas med solcellspaneler som genererar el till laddstationerna.
 • Mobila laddstationer: Dessa kan vara ett flexibelt tillägg till föreningens laddningsinfrastruktur, speciellt där permanent installation är svår eller där behovet kan variera över tid.

Oavsett vilken typ av parkeringsplats som övervägs är det viktigt att i förväg analysera såväl de tekniska förutsättningarna som de boendes behov och önskemål. Föreningen bör också undersöka lokala byggnormer och regleringar för att säkerställa att alla krav och standarder uppfylls. Samråd med en erfaren installatör eller konsult kan hjälpa till att identifiera den mest kostnadseffektiva och funktionella lösningen för föreningens specifika situation.

Förutsättningar för Installation av Laddplatser

Innan en bostadsrättsförening eller samfällighet beslutar sig för att installera laddplatser för elbilar finns det flera förutsättningar som måste beaktas för att säkerställa en framgångsrik implementering. Dessa förutsättningar sträcker sig från tekniska och juridiska aspekter till ekonomiska och praktiska överväganden.

Tekniska Förutsättningar

Tekniska förutsättningar innefattar tillgängligheten av elinfrastruktur och den tekniska kapaciteten i fastigheten. Det är viktigt att undersöka om det finns tillräckligt med ledig kapacitet i elnätet för att hantera de tillkommande laddplatserna utan omfattande uppgraderingar. En annan teknisk aspekt är val av laddstationer, där det är relevant att överväga både nuvarande och framtida behov hos de boende.

Juridiska Förutsättningar

Juridiskt sett måste föreningen granska eventuella begränsningar eller krav som kan finnas i fastighetens detaljplan, samt i föreningens stadgar. Det kan till exempel krävas bygglov eller tillstånd från kommunen för att installera laddstationer, särskilt om installationen påverkar fastighetens utseende eller struktur.

Ekonomiska Förutsättningar

Ekonomiskt måste föreningen överväga både initiala investeringskostnader och löpande driftskostnader. Initiala kostnader inkluderar inköp av laddstationer och eventuell uppgradering av elnätet, medan driftskostnader handlar om underhåll, elanvändning och administration av laddinfrastrukturen. Det är viktigt att noggrant kalkylera dessa kostnader för att kunna ta fram en hållbar finansierings- och debiteringsmodell.

Tillgängliga Stöd och Bidrag

Förutsättningarna inkluderar också möjligheten att ansöka om ekonomiskt stöd eller bidrag från staten eller lokala myndigheter, vilket kan minska den ekonomiska bördan för föreningen. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om tillgängliga stödprogram och deras ansökningskrav.

Medlemmarnas Engagemang och Behov

Slutligen är det avgörande att involvera de boende i processen och undersöka deras intresse och behov av laddplatser. En förståelse för de boendes intressen bidrar till en mer målinriktad och accepterad lösning. Det kan handla om att genomföra en enkätundersökning eller att ordna informationsmöten där de boende har möjlighet att uttrycka sina åsikter och önskemål.

Genom att noggrant överväga dessa förutsättningar kan föreningen lägga en solid grund för en framgångsrik och långsiktig satsning på laddplatser för elbilar, vilket inte bara gynnar de boende utan också bidrar till en mer hållbar framtid.

Krav på Bygglov för Installation av Laddplatser

När en bostadsrättsförening eller samfällighet planerar att installera laddplatser för elbilar är en av de första juridiska aspekterna som måste utvärderas behovet av bygglov. Reglerna kring bygglov kan variera beroende på kommun och den specifika platsen för de planerade laddstationerna.

Generellt sett krävs inte bygglov för den faktiska installationen av en laddstation så länge den inte innebär en väsentlig förändring av fastighetens utseende eller användning. Dock kan andra faktorer, såsom installation av större strukturer för att skydda laddstationerna eller omfattande markarbeten, kräva bygglov eller åtminstone en anmälan till berörd kommun.

Det är viktigt att tidigt i planeringsprocessen kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få vägledning kring vilka regler som gäller just i det område där laddplatserna är tänkta att installeras. Kommunen kan ge information om:

 • Om bygglov krävs för de planerade laddstationerna.
 • Vilken dokumentation som behöver inlämnas för en eventuell bygglovsansökan.
 • Eventuella särskilda bestämmelser eller riktlinjer som gäller för laddinfrastruktur.

Att följa kommunens riktlinjer och eventuella krav på bygglov är avgörande för att undvika framtida juridiska problem och säkerställa att installationen av laddplatser kan genomföras smidigt och enligt gällande regelverk. Dessutom kan det vara bra att redan i ett tidigt skede informera och involvera de boende i processen, vilket kan bidra till en ökad förståelse och acceptans för projektet.

Debitering av Elanvändning

Rättvis debitering är central för att alla medlemmar ska känna att de behandlas likvärdigt. Det finns flera modeller för detta:

 • Individuell Mätning och Debitering (IMD): Varje användares faktiska förbrukning mäts och debiteras. Detta kräver individuella mätare vid varje laddpunkt.
 • Schablonmässig Debitering: En fast avgift baserad på genomsnittsanvändning. Enklare att administrera men kan uppfattas som orättvist av de som använder laddplatserna mindre.
 • Inkludering i Årsavgiften: Kostnaden för el till laddplatserna fördelas över alla medlemmar, vilket kan uppfattas som rättvist eftersom det gynnar fastighetens värde.

Statligt Stöd

För att underlätta övergången till en mer hållbar fordonsflotta finns det ekonomiskt stöd att söka från staten. Naturvårdsverket administrerar bland annat bidrag som täcker en del av kostnaderna för installation av laddinfrastruktur. Det är viktigt att noggrant undersöka vilka bidrag som finns tillgängliga och vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna ansöka.

Sammanfattning

Att implementera laddplatser i bostadsrättsföreningar och samfälligheter är en investering i framtiden som kommer med både möjligheter och utmaningar. Med rätt planering och genomtänkt debiteringsmodell kan det bli en värdefull resurs för de boende och bidra till en mer hållbar livsstil. Att ta del av tillgängliga statliga stöd kan också avsevärt minska den ekonomiska bördan för föreningen. Slutligen är det viktigt att kommunicera tydligt med medlemmarna om processen, kostnaderna och fördelarna med projektet för att säkerställa ett brett stöd.

Läs också: Installering av laddstolpar för elbilar – Viktig expertis och råd


Reklam för proffsmagasinet och Mekonomen

Laddbox från CTEK – hög kvalitet till bra prisNJORD® GO från CTEK är en hållbar, lätt och portabel allt-i-ett EV-laddare med typ 2-kontakt och laddkapacitet på upp till 11 kW. En fast, slitstark 1,5 meter lång elkabel och en EV-laddkabel på 5 meter medföljer och du ansluter enheter enkelt till CEE-uttaget hemma eller på arbetet för laddning.

Säker och smart laddbox på 11 kW med två T2-uttag och tydliga LED-symboler. Tack vare genomtänkt design är laddboxen installations- och servicevänlig.

Modulär laddbox på 7,4 kW som kan byggas till önskat system genom gruppbildning, baserade på masterenhet med WiFi-modul som enklare laddboxar kan kopplas. Skyddade mot DC-felströmmar och förberedda med dynamisk lastbalansering i flera nivåer.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner