Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Färdplan mot ett fossilfritt SverigeCatharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: ByggföretagenCatharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Sverige står inför en betydande omställning mot ett hållbart och fossilfritt Sverige. I denna strävan spelar bygg- och anläggningssektorn en nyckelroll, inte minst på grund av dess ansvar för cirka 22 procent av landets växthusgasutsläpp. Med ambitionen att leda vägen mot en grönare framtid har sektorn antagit en färdplan som sträcker sig till 2045, med syfte att minska sin klimatpåverkan till nettonollutsläpp.

Syftet med färdplanen mot ett forssilfritt Sverige

Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor är ett initiativ som syftar till att radikalt minska sektorns klimatavtryck och samtidigt främja innovation och hållbar tillväxt. Genom att sätta tydliga mål för utsläppsminskningar och identifiera nyckelområden för åtgärder, skapas en gemensam riktning för alla aktörer inom sektorn. Färdplanen omfattar hela värdekedjan, från materialproduktion till byggprocesser och förvaltning av fastigheter och anläggningar.

Film om bygg- och anläggningssektorns färdplan från 2019

Färdplanens mål

Färdplanen stakar ut vägen mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor genom flera etappmål:

 • 2025: Utsläppen av växthusgaser ska visa en tydligt minskande trend.
 • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med basåret.
 • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser.
 • 2045: Nettonollutsläpp av växthusgaser.

Nyckelfaktorer för framgång

För att uppnå dessa ambitiösa mål understryker färdplanen vikten av samverkan genom hela värdekedjan, ökad kunskap och kompetens, samt innovation och digitalisering. Dessutom betonas betydelsen av tydligt ledarskap och att andra sektorer fullföljer sina åtaganden för att möjliggöra sektorns omställning.

Sektorns åtaganden

Bygg- och anläggningssektorns väg mot ett fossilfritt 2045 är inte bara ambitiös utan också nödvändig för att möta Sveriges klimatmål. För att nå detta mål har sektorn formulerat en färdplan med konkreta åtaganden som ska vägleda dess aktörer genom omställningen. Dessa åtaganden är utformade för att säkerställa att alla delar av värdekedjan bidrar till minskade utsläpp och en hållbar utveckling. Här följer en närmare titt på några av de 30 åtaganden som anses vara bland de viktigaste för att driva framgången i denna kritiska förändringsprocess.

1. Sätta Klimatmål i Linje med Färdplanens Mål

Ett av de grundläggande åtagandena är att alla aktörer inom bygg- och anläggningssektorn ska sätta egna klimatmål som minst är i linje med färdplanens övergripande mål. Detta inkluderar att ta fram konkreta åtgärdsplaner och regelbundet följa upp och rapportera arbetet. Genom detta åtagande skapas en struktur för kontinuerlig förbättring och ökad transparens kring sektorns klimatarbete.

2. Samarbeta för Effektivt Klimatarbete

Ett annat viktigt åtagande är behovet av samarbete genom hela värdekedjan. Detta åtagande understryker vikten av att dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis för att accelerera omställningsprocessen. Genom att samarbeta kan sektorn öka innovationskraften, effektivisera processer och gemensamt övervinna utmaningar på vägen mot fossilfrihet.

3. Höja Kompetensen om Klimatarbete

För att säkerställa att alla aktörer har de verktyg och den kunskap som krävs för att effektivt bidra till omställningen, är ett åtagande att kontinuerligt höja kompetensen om klimatarbete. Detta innefattar utbildning och fortbildning inom områden som rör klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, energieffektivitet och hållbara materialval. Genom att höja kunskapsnivån hos alla aktörer stärks sektorns samlade förmåga att möta de uppsatta klimatmålen.

4. Verka för Effektiva Informationsflöden

För att effektivisera klimatarbetet är det avgörande att skapa effektiva informations- och dataflöden genom hela värdekedjan. Detta åtagande fokuserar på att tillgängliggöra och utbyta information om material, produkter och processer på ett sätt som möjliggör för alla aktörer att fatta informerade beslut som gynnar klimatet. Digitalisering spelar en nyckelroll i detta arbete, där standardiserade format och öppen tillgång till data är centrala komponenter.

5. Använda Offentliga Investeringar som Motor

Ett ytterligare åtagande är att använda offentliga investeringar som en drivkraft i klimatomställningen. Genom att prioritera hållbarhet och låg klimatpåverkan i offentliga upphandlingar kan sektorn driva på efterfrågan på klimatsmarta lösningar och tjänster. Detta åtagande kräver även politiskt stöd och incitament för att skapa de rätta förutsättningarna för en grön omställning.

Dessa åtaganden representerar en del av den breda palett av åtgärder som bygg- och anläggningssektorn har förbundit sig till för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. Genom att arbeta systematiskt med dessa åtaganden kan sektorn steg för steg minska sin klimatpåverkan, öka sin resurseffektivitet och bidra till en mer hållbar framtid. Varje åtagande är ett steg i rätt riktning, men det krävs en gemensam insats från alla aktörer inom sektorn för att de ambitiösa målen ska kunna uppnås. Framgången i detta arbete kommer inte bara att bero på tekniska lösningar och innovationer utan även på förmågan att förändra beteenden, arbetsmetoder och affärsmodeller. Framåt mot ett fossilfritt 2045 är en resa som kräver engagemang, samarbete och uthållighet från alla inblandade.

Uppmaningar till riksdag och regering

För att stödja sektorns omställning presenterar färdplanen även 14 uppmaningar till riksdag och regering. Dessa inkluderar bland annat att införa gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, genomföra regelförändringar för att främja återbrukat material, säkerställa tillgång till fossilfri el, och använda offentligt finansierade investeringar som en motor i klimatomställningen.

De 14 uppmaningar till riksdag och regering som framkommit i bygg- och anläggningssektorns färdplan för att stödja sektorns omställning mot nettonollutsläpp till 2045 är som följer:

 1. Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera byggnaders och anläggningars klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.
 2. Genomför regelförändringar i plan- och bygglagen och Boverkets byggregler för att främja funktionsändring av befintliga byggnader samt möjligheten att använda återbrukat material.
 3. Säkerställ att kunskap om klimatomställningen kommer in i utbildningar på alla nivåer. Detta kräver särskilda uppdrag till relevanta utbildningsorgan.
 4. Säkerställ att ytterligare medel avsätts för forskning och innovation med fokus på minskad klimatpåverkan och klimatanpassningar i samhällsbyggandet.
 5. Använd offentligt finansierade investeringar som en motor i klimatomställningen. Det ska alltid vara tydligt att klimataspekter ska vara en beslutsfaktor i offentliga investeringar.
 6. Skapa förutsättningar för en grön industriomställning för byggmaterial samt bygg- och installationsprodukter genom effektiva tillståndsprocesser och säkrad tillgång till fossilfri el.
 7. Tillsätt en utredning för att analysera vilka byggmaterial, bygg- och installationsprodukter där det vore lämpligt att införa producentansvar. Syftet är att öka användningen av spill, återvunnet och återbrukat material i nya och uppgraderade material och produkter.
 8. Ge lämpliga aktörer i uppdrag att utveckla och förvalta öppen klimatdata som är representativ för bygg- och anläggningssektorn i Sverige.
 9. Främja cirkulära byggmaterialflöden genom att låta Naturvårdsverket tillsammans med industrin ta fram materialspecifika kriterier för relevanta materialströmmar.
 10. Tydliggör i plan– och bygglagen att resurshushållning har prioritet så att även byggande och tekniska egenskapskrav fokuserar på hushållning av råvaror.
 11. Se över regelverk så att material inte avfallsklassas i onödan. Detta för att förenkla och effektivisera processen och bidra till ökade cirkulära flöden.
 12. Inför Energimyndighetens förslag på energieffektiviseringsbeting i sektorerna bostäder och service.
 13. Främjande insatser behövs för att ställa om från fossila till utsläppsfria arbetsmaskiner och fordon. Laddinfrastrukturen behöver utvecklas i hela landet.
 14. Stärk Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnäts uppdrag att utveckla strukturer för välfungerande flexibilitetsmarknader för el och värme.

Dessa uppmaningar är avgörande för att skapa rätt förutsättningar och drivkrafter för bygg- och anläggningssektorns klimatomställning.

Framåt mot ett fossilfritt Sverige 2045

Sveriges bygg- och anläggningssektor har stakat ut en ambitiös kurs mot en mer hållbar framtid. Med ett tydligt mål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045, visar sektorn sitt engagemang för klimatarbetet och bidrar till nationella och globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringarna. Denna resa är inte bara en omställning mot fossilfrihet utan också en möjlighet för innovation, tillväxt och utveckling av nya hållbara lösningar.

En sektor i förändring

Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045 är mer än bara en miljöstrategi; den är en vision för en omvandlad industri. Genom att adressera allt från materialval och produktionsmetoder till energianvändning och arbetsprocesser, positionerar sig sektorn i framkant av klimatarbetet. Det handlar om att skapa hållbara städer och samhällen där människor kan leva och verka med minimal miljöpåverkan.

Innovation och samverkan

En nyckel till framgången ligger i innovation och samverkan över hela värdekedjan. Genom att utnyttja ny teknik, forskning och smarta lösningar kan sektorn effektivisera processer, minska spill och öka användningen av återvunna och förnybara material. Partnerskap mellan företag, myndigheter och akademin är avgörande för att dela kunskap, utveckla gemensamma standarder och driva på utvecklingen mot gemensamma mål.

Politiskt stöd och regelverk

För att underlätta denna omställning behövs politiskt stöd och anpassade regelverk. Färdplanens 14 uppmaningar till riksdag och regering belyser vikten av en stabil och förutsägbar politisk ram som stödjer investeringar i grön teknik, främjar cirkulära ekonomiska modeller och säkerställer tillgången på fossilfri energi. Dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa de rätta incitamenten för en hållbar omställning.

Mot en hållbar framtid

Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045 är ett exempel på hur en hel sektor kan samla sig kring ett gemensamt mål för att adressera en av vår tids största utmaningar. Genom engagemang, innovation och samarbete tar sektorn steg mot en framtid där hållbart byggande och anläggande inte bara är möjligt, utan norm. Framåt mot ett fossilfritt 2045 är det mer än bara en vision – det är en konkret plan för handling.

Läs också: Renoveringsdagarna 2024: Återbruk i byggsektorn för en hållbar framtid

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner