Radondagen 2024: Fokus på arbetsplatser

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-15

Radondagen 2024 lyftes framgångsrikt

Den årliga Radondagen, som hölls den 13 mars, lockade stor uppmärksamhet både på plats och online, med fokus på radons utmaningar och lösningar inom byggsektorn. Arrangemanget, som organiserades av Svensk Radonförening, samlade experter, politiker och representanter från myndigheter för att diskutera radonrelaterade frågor.

Ökad kunskap och samarbete

Under dagen presenterades Svensk Radonförenings aktuella arbete och mål, med särskilt fokus på radon på arbetsplatserna. Deltagare från Finland delade med sig av sina erfarenheter och framgångar med att hantera radon, inklusive en databas över radonmätningar i över 20 000 företag.

Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket samt Boverket bidrog också med information om lagar och regler kring radon. Dessutom belystes vikten av tidig upptäckt och förebyggande åtgärder genom anspråk från Lungcancerföreningen.

Politisk enhetlighet och framsteg

En politikerpanel med representanter från flera partier diskuterade radons risker och möjliga framsteg inom policy och regelverk. Diskussionen visade på en sällsynt ideologisk samsyn kring behovet av fortsatta insatser och stöd för att bekämpa radon och dess hälsorisker.

Ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Mäklarsamfundet och Svenska radonföreningen belyste vikten av radonmätningar vid fastighetsöverlåtelser, där en ny undersökning om energideklarationer presenterades. Samtalet underströk det gemensamma ansvaret hos alla aktörer inom fastighetsbranschen.

Eventet gav en omfattande översikt av arbete mot radonrisker och tjänade som en plattform för kunskapsspridning och nätverkande. Med starkt deltagande och engagemang, markerade Radondagen 2024 ett viktigt steg framåt för folkhälsan och byggsektorn.

För mer information, läs hela pressmeddelandet på: Svensk Radonförening pressmeddelande.

Läs även: Nollvisionsarenan – Förebyggande av arbetsplatsolyckor

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner