Bygginvesteringar i Sverige 2024/2025: En Framtidsutsikt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-02
Bild för bygginvesteringarFoto Christopher Burns / Unsplash

I takt med att Sverige navigerar genom en av sina mest utmanande perioder inom byggsektorn, står industrien vid ett vägskäl. Med en kombination av avtagande bygginvesteringar, en framträdande regional disparitet, och en blick framåt mot möjliga ekonomiska lättnader, står branschens aktörer inför en tidskritisk fas. Den här artikeln utforskar de senaste prognoserna från Byggföretagen, utfallet av det nyligen hållna krismötet med regeringen, och vad framtiden kan innebära för byggandet i Sveriges storstadsregioner.

Starka och svaga regioner

  • Norrbotten lyser starkt: Med en förväntad tillväxt på 11 % under 2024 och fortsatt stark utveckling på 5 % under 2025, står Norrbotten ut som en robust region i kontrast till den nationella avmattningen.
  • Sydöstra Skåne gör comeback: Trots en tillfällig nedgång förväntas regionen återhämta sig med en uppåtgående trend på 15 % under 2025.
  • Utmaningar i Uppsala och Södermanland: Båda regionerna förutspås en nedgång på 12 % under 2024, med endast en blygsam återhämtning året därpå.
  • Kronoberg i motvind: Med en prognoserad nedgång på 12 % under 2024 och en fortsatt negativ trend till -1 % under 2025, står Kronoberg inför stora utmaningar.

Bygginvesteringarnas Framtid i Storstadsregionerna

Stockholm – På Väg Mot Stabilisering

Stockholm, som är navet i Sveriges ekonomi, ser en nedgång på 6% i bygginvesteringar under 2023. Året efter antyder prognoserna en fortsatt, men avtagande nedgång på -7%. För 2025 visar dock siffrorna en potentiell vändning med en förväntad ökning på 5% i bygginvesteringarna. Detta indikerar att även om Stockholm för närvarande tampas med utmaningar, kan en gradvis återhämtning och stabilisering vara inom synhåll.

Göteborg – Anpassning i Motgång

I Västsveriges industriella kraftcenter, Göteborg, upplever bygginvesteringarna en måttlig nedgång på 3% under 2023 och en ytterligare minskning på 5% under 2024. Men framtiden ser ljusare ut med en prognos som visar en ökning på 6% för 2025. Detta antyder att regionen är i färd med att anpassa sig och att investeringarna kan komma att återhämta sig i takt med att marknaden stabiliseras.

Malmö – Mot en Gradvis Återhämtning

Stor-Malmö, som är en viktig del av den skånska regionen, står inför betydande utmaningar med en kraftig nedgång på 17% i bygginvesteringarna under 2023. Medan 2024 förväntas minska något mindre med 7%, visar prognoserna för 2025 på en uppsving i bygginvesteringar med en ökning på 3%. Detta tyder på att även om Malmö för närvarande kämpar med de största byggutmaningarna bland storstäderna, finns det tecken på att en långsam återhämtning kan vara på väg.

Framtidsutsikter och Räntesänkningens Roll i Byggsektorn

Byggindustrin i Sverige står vid en kritisk vändpunkt där räntesänkningar kan komma att spela en avgörande roll för återhämtningen. Den senaste prognosen från Byggföretagen ger en blandad bild, men det är en gemensam förväntan att de kommande räntesänkningarna ska ge en nödvändig stimulans.

”Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken,” säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Denna beskrivning av den aktuella situationen målar en realistisk bild av de utmaningar som industrin står inför, men också av den potentiella förbättring som räntesänkningar kan medföra.

Räntesänkningar har traditionellt sett haft en positiv effekt på bostadsbyggandet, då de sänker finansieringskostnaderna och kan göra nya projekt mer ekonomiskt livskraftiga. Enligt prognoserna förväntas en ökning från 25 600 påbörjade bostäder 2024 till 30 000 under 2025, vilket kan tolkas som ett resultat av den förbättrade finansieringssituationen. ”När även bostadsbyggandet tar fart, så tar hela Sveriges tillväxt fart,” tillägger Elmsäter-Svärd, vilket understryker bostadsbyggandets bredare ekonomiska betydelse.

Vidare framhåller Byggföretagen vikten av politiska reformer för att komplettera effekten av räntesänkningarna. Elmsäter-Svärd betonar att ”det krävs fortfarande politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna.”

Sammantaget ser det ut som att byggsektorn kan stå inför en långsam men stabil förbättring om räntesänkningarna och de efterlysta politiska reformerna genomförs. Dessa steg kan vara avgörande för att byggandet ska kunna återhämta sig från dess nuvarande lågpunkt och klättra ”upp till taknocken”. Framtiden för Sveriges byggindustri kan vara ljusare än vad dagens siffror avslöjar, med en stabil grund för tillväxt redan under 2025.

Förstått, jag ska justera det.

Krismötet i Mars – En Gemensam Front för att Tackla Byggkrisen

I mars 2024 samlades byggindustrins parter till ett krismöte med regeringen, ett initiativ som markerade branschens allvar och behovet av omedelbara åtgärder. TMF, GS-facket, Byggnads och Byggföretagen representerade branschen i ett gemensamt upprop till regeringen om att agera för att förhindra att byggkrisen fördjupas och riskerar att dra ner hela Sveriges ekonomi.

Representanterna från de sammansluta organisationerna uttryckte en enhällig ståndpunkt: ”Vi uppmanar gemensamt regeringen att vidta åtgärder för ett ökat byggande innan byggkrisen sprider sig och drar ner hela den svenska ekonomin.”

Detta möte markerade en särskilt kritisk punkt, där branschens aktörer och regeringen måste arbeta hand i hand för att hantera de utmaningar som uppstått och att säkerställa en hållbar återhämtning för en av landets kärnindustrier.

Källor

Krismöte inom byggindustrin VIATT

Byggkonjunkturen siffror Byggföretagen

Läs också: Byggkonjunktur 2024: Utmaningar och Möjligheter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner