Kommunens ändring av enskilda vägars skötsel

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Karlshamns kommun flaggaKommunflagga Foto: Karlshamns kommun

Karlshamns kommun upphör med skötsel av vissa enskilda vägar

I en nyligen genomförd översyn har Karlshamns kommun beslutat att upphöra med skötseln av ett antal enskilda vägar som inte uppfyller kraven för kommunalt underhåll. Detta påverkar vägar som är kortare än 500 meter och berör huvudsakligen grusvägar som är svåra att underhålla med kommunens befintliga maskiner.

Övergång till enskilt ansvar

Kommunen har kartlagt ett hundratal enskilda vägar vars underhåll nu övergår till fastighetsägarna i anslutning till dessa. Fastighetsägarna kommer att få ett brev med information om när kommunens ansvar för skötseln upphör och från vilket datum de själva förväntas ta över underhållet av sin väg. Detta inbegriper olika underhållsåtgärder såsom snöröjning, sandning, sopning, slåtter, buskröjning och lagning av hål.

Vägbidrag som lösning

För att stötta övergången kan fastighetsägarna ansöka om vägbidrag för den enskilda vägen. Dessa bidrag utbetalas en gång om året, på sommaren, och är tänkta att täcka kostnader för exempelvis inköp av grus eller inhyrning av tjänster för vägunderhåll.

Varför ändringen?

Bakgrunden till denna ändring är en översyn som kommunen genomfört för att säkerställa effektiv användning av resurserna tillgängliga för vägunderhåll. Genom att begränsa det kommunala ansvaret till vägar som möter kraven för kommunalt underhåll, kan resurserna koncentreras till de vägavsnitt där kommunen har möjlighet att sköta dem på bästa möjliga sätt.

Vad innebär det för fastighetsägarna?

För de fastighetsägare som berörs innebär beslutet en ny ansvarsfördelning och eventuellt behov av att organisera och finansiera vägunderhållet på ett nytt sätt. Information och stöd kring processen, ansökan om vägbidrag och praktiska råd om skötseln av enskilda vägar finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Fastighetsägare uppmanas att ta del av den information som skickas ut tillsammans med brevet i slutet av april och att aktivt söka det stöd och de bidrag som kommunen erbjuder.

Mer information

För mer information om skötseln av enskilda vägar och processen kring uppsägning av kommunalt underhåll, besök Karlshamns kommuns officiella webbplats. Här finns detaljerade instruktioner och kontaktuppgifter för ytterligare frågor och vägledning.

Utöver hemsidan kommer kommunen att fortsätta kommunicera med berörda fastighetsägare och erbjuda stöd genom övergångsprocessen. Kommunen betonar vikten av att fastighetsägarna tar del av den information som tillhandahålls för att säkerställa en smidig övergång till det nya systemet för vägunderhåll.

Detta beslut är en del av kommunens ansträngningar att effektivisera och optimera vägunderhållet inom kommunens ansvarsområde, samtidigt som man strävar efter att säkerställa en hög standard på vägnätet för alla användare.

Läs också: Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner