Lunds kommun och Polisen samarbetar för ökad trygghet och minskad brottslighet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Sammarbete för ökat trygghetUlrika Olsson och Anders Almgren har undertecknat Polisens och Lunds kommuns samverkansöverenskommelse för åren 2024-2027. Foto: Lunds Kommun

Lunds kommun och Polisen tar nya grepp för ökad trygghet och minskad brottslighet

I strävan efter att skapa en tryggare och säkrare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i Lunds kommun, har en ny samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och Polisen sett dagens ljus. Målet är att minska brottslighet och öka den upplevda tryggheten, med en plan som sträcker sig fram till år 2027. Överenskommelsen undertecknades av Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun, och Ulrika Olsson, tillförordnad chef för lokalpolisområde Lund.

Systematiskt arbete och vetenskapliga metoder

Arbetet är tänkt att ske genom långsiktiga, systematiska och kunskapsbaserade insatser, med användning av vetenskapligt beprövade metoder. Anders Almgren betonar Lunds ambition att vara Sveriges tryggaste kommun och ser överenskommelsen som en solid grund för det fortsatta gemensamma arbetet mellan kommun och polis.

Enligt den nya samverkansöverenskommelsen ska en nulägesanalys skapas, baserad på de senaste fem årens utveckling, som ett nytt tillvägagångssätt. Utmaningarna identifieras och analyseras för att effektivt kunna förebygga brott. Denna analys kommer att presenteras senast i augusti 2023, varefter en detaljerad åtgärdsplan ska utarbetas och presenteras för kommunstyrelsen senast i december 2024.

Fem fokusområden för åtgärder

Samverkansöverenskommelsen pekar ut fem fokusområden som skall ligga till grund för de brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärderna:

  1. Trygghetsskapande åtgärder: Att skapa och underhålla trygga miljöer i kommunen, fria från skadegörelse och nedskräpning.
  2. Barn och unga: Att se till att barn och unga känner sig sedda, inkluderade och har tillgång till meningsfull sysselsättning för att hindra rekrytering till kriminella miljöer.
  3. Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar: Förebygga och minska brott och skador relaterade till droger och spel genom samverkan mellan kommunens olika aktörer.
  4. Brott i nära relationer: Att fortsätta arbetet med att förebygga och minska våld inom nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och människohandel.
  5. Brott mot äldre personer: Att informera och skydda äldre mot brott, särskilt med tanke på den ökande trenden av bedrägeribrott mot denna grupp.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har varit en drivkraft i framtagandet av denna samverkansöverenskommelse, som syftar till att förstärka det brottsförebyggande arbetet ytterligare.

Omfattande samverkan och framtida planer

Ulrika Olsson betonar att den gemensamt utarbetade modellen för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete redan har visat sig fungera väl och att den nya lagstiftningen möjliggör en fortsatt solid grund för samarbete kring trygghetsfrågor.

Det kontinuerliga uppföljningsarbetet garanterar att åtgärder och insatser utvärderas och justeras efter behov, vilket säkerställer att Lunds kommun kan bibehålla och förbättra sin ställning som en trygg och säker plats för alla medborgare.

För mer information om den nya lagen och dess konsekvenser för samverkan mot brott, besök Brottsförebyggande rådet (Brå).

Läs hela pressmeddelandet från Lunds kommun här.

Läs också: Kreativa Lundabor inbjuds att namnge platser i nya stadsdelen Västerbro

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner