Granskning av självkostadsprincipen för vatten- och avloppsavgifter

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20

Granskning av vatten- och avloppsavgifter i Göteborg

En nyligen genomförd granskning av Göteborgs Stads avgifter för vatten och avlopp har avslöjat brister i såväl utformningen som tillämpningen av dessa avgifter. Stadsrevisionens rapport visar att en tydligare framställning av hur avgifterna beräknas behövs, liksom en mer rättvis fördelning av kostnader.

Behov av tydligare självkostnadsprincip

Enligt vattentjänstlagen ska vatten- och avloppsanläggningarnas finansiering endast baseras på nödvändiga kostnader, en princip som kallas självkostnadsprincipen. Revisionen har identifierat ett behov av ökad transparens kring denna princip och föreslår bättre redovisning för att säkerställa att abonnenter inte betalar mer än vad som är nödvändigt.

Uppdaterade avtal för rättvis kostnadsfördelning

Rapporten framhäver också att de avgifter som Göteborgs Stad tar ut för försäljning av vattentjänster till andra kommuner baseras på föråldrade avtal som inte helt täcker stadens investeringskostnader. Detta kan leda till en orättvis kostnadsfördelning mellan kommunerna. En översyn av dessa avtal pågår för att säkerställa en mer rättvis fördelning.

Förbättringar och utmaningar framåt

Kretslopp och vattennämnden arbetar för tillfället med att förbättra sina faktureringsprocesser, och nya mätare håller på att installeras för bättre kontroll. Dock återstår fortfarande utmaningar gällande hanteringen av sidointäkter och hur dessa ska komma abonnenterna till nytta.

Stadsrevisionen understryker vikten av att kommunstyrelsen tydliggör ansvar och uppsikt för att bevaka abonnenternas intressen, särskilt mot bakgrund av kostsamma investeringar såsom uppgraderingar av avloppsreningsverket Nya Rya.

Mer information och hela revisionsrapporten finns tillgänglig för läsning via följande länk: Göteborgs Stads pressmeddelande.

Läs även: Granskning av Göteborgs Stadsvatten- och Avloppsavgifter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner