Hållbarhet genom cirkulära material inom anläggningsbranschen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22

Sverige Satsar på Cirkulära Material i Anläggningsbranschen

I ett nyligen offentliggjort projekt av SBUF Svenska Byggbranschens utvecklingsfond framgår det att Sverige behöver öka användningen av cirkulära material inom anläggningsbranschen. Detta för att nå de uppsatta klimatmålen. Projektet undersöker möjligheterna att upphandla obundna material baserat på funktionsegenskaper istället för specifika krav.

Åtgärder för Ökad Cirkulär Användning

Projektet har identifierat ett antal slutsatser för att stimulera användningen av cirkulära material. Bland annat framhålls vikten av att utveckla gemensamma kriterier för material som kan användas ur miljömässig synpunkt, samt arbete mot att ta fram nyckeltal för upphandlingar. Dessutom betonas behovet av justerade regelverk och kostnadseffektiva provningsmetoder.

Förutom dessa punkter lyfts också EU-Taxonomin fram som ett verktyg för att styra mot EU:s klimatmål, där funktionsprovning och mekanistisk dimensionering kan spela en viktig roll.

För att läsa mer om projektet och dess slutsatser, besök SBUF Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

Läs även: Kalmar satsar på hållbar cykling

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner