Limträ: Framtidens Byggmaterial Enligt Senaste SWOT-Analysen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Sara Kulturhus i Skellefteå är vinnare till Träpriset 2024 LimträSara Kulturhus i Skellefteå är vinnare till Träpriset 2024 Foto: Emil Nordin Svensk Trä

I en tid där hållbar utveckling och miljövänliga materialval står i centrum för byggindustrins agenda, har limträ framträtt som ett föredraget konstruktionsmaterial. En nyligen genomförd SWOT-analys av Gozinto studentkonsulter vid Linköpings universitet, under ledning av Tomas Nord, en ledande träforskare och processledare för initiativet Östergötland bygger klimatneutralt (ÖBKN), har belyst limträets position och potential inom branschen. Analysen, som beställdes av Limträkommittén inom Svenskt Trä, en framstående branschorganisation, erbjuder värdefulla insikter om limträets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

En Titt på Limträets Egenskaper

Limträ, känt för sin hållbarhet och estetiska tilltalande natur, har bekräftats vara överlägset inom flera kritiska områden jämfört med traditionella byggmaterial som stål och betong. ”Analysen har bekräftat att limträ inte bara är ett hållbart val, utan också överlägset inom flera kritiska områden,” säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä. Faktorer som bearbetbarhet, bidrag till en bra arbetsmiljö, och estetisk tilltalande gör limträ till ett attraktivt alternativ för byggprojekt.

Resultaten från SWOT-Analysen

SWOT-analysen, genomförd våren 2022, visar att limträ anses vara ett fördelaktigt val som konstruktionsmaterial gällande 11 av 14 undersökta faktorer. Analysen baserades på en värderande enkät och kvalitativa djupintervjuer med aktörer längs värdekedjan för limträ. ”Att materialet är lätt att bearbeta, bidrar till en bra arbetsmiljö och är estetiskt tilltalande, anges som de främsta skälen till att välja limträ,” förklarar Tomas Nord, senior forskare vid RISE.

Branschens Reaktion och Framtidsutsikter

För att ytterligare förbättra och utveckla användningen av limträ, har Svenskt Trä och dess medlemsföretag initierat en serie av marknadsförings- och utbildningsinsatser. Dessa insatser syftar till att fylla kunskapsluckorna och främja en bredare användning av limträ. ”Resultaten har gjort det enklare för oss att vässa våra processer ytterligare och arbeta med vår framtida strategi,” säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB och ledare för arbetsgruppen inom Limträkommittén.

Branschgemensamt Samarbetet och Workshops

Ett viktigt steg mot att förverkliga denna vision var en workshop i början av 2024, där säljare från landets limträtillverkare samlades för att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera limträets värdehöjande faktorer. ”De insatser som nu görs innebär att vi tillsammans kommer att kunna argumentera starkare för limträ och materialets många fördelar,” betonar Marie Kauma, gruppchef försäljning på Martinsons Byggsystem AB.

Framtidens Forskning och Utveckling

Framtiden ser ljus ut för limträ, med Tomas Nord som ser fram emot fortsatt samarbete och möjligheten till branschgemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt. ”Nu behöver vi fundera på hur vi tar insikterna vidare och hittar områden där vi gemensamt kan utvecklas och skapa värden för kunder och industrin,” delar Nord med sig.

Utmaningar och Möjligheter

Trots de många fördelarna med limträ har SWOT-analysen också belyst viktiga utmaningar, däribland behovet av ökad kunskap och förståelse för limträets egenskaper och potential inom byggsektorn. Denna insikt har redan lett till konkreta initiativ för att överbrygga dessa kunskapsluckor genom utbildning och marknadsföringsinsatser. Dessa ansträngningar syftar till att inte bara förbättra förståelsen för limträ utan också att stimulera innovation och forskning inom området.

Branschens Enade Framtid

Det branschöverskridande samarbetet och den öppna dialogen mellan olika aktörer inom limträindustrin, som framgångsrikt demonstrerats i workshops och möten, understryker en kollektiv strävan mot gemensamma mål. Denna sammanhållning bådar gott för framtida utveckling och tillväxt inom sektorn. Det är tydligt att limträbranschen, genom sin proaktivitet och innovationsvilja, är inställd på att ta sig an framtida utmaningar och möjligheter med öppna armar.

Avslutande Tankar

Med de insikter som SWOT-analysen har tillhandahållit, är det uppenbart att limträ står inför en lovande framtid. De positiva attributen och de pågående initiativen för att adressera eventuella brister pekar mot en bransch som är redo att möta och överskrida marknadens förväntningar. Som Daniel Edman, försäljningschef på Setra Trävaror AB, konstaterar: ”Användningen av limträ i Sverige har ökat explosionsartat de senaste åren.” Denna trend, drivet av limträets miljöegenskaper och den växande efterfrågan på hållbart byggande, indikerar en bransch på uppgång, med stora förväntningar på fortsatt tillväxt och innovation.

Framtiden för limträ ser ljus ut, med en stark grund för fortsatt expansion och utveckling. Genom att fortsätta att fokusera på forskning, utbildning och samarbete kommer limträbranschen utan tvekan att fortsätta att vara en ledande kraft för innovation och hållbarhet inom byggindustrin.

Läs även: Sara Kulturhus Vinner Träpriset 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner