Rekordminskning av biltrafiken och ökat cyklande i Lund

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Lund cykling KyrkogatanLund cykling Kyrkogatan Bild: Lund kommun

Rekordminskning av biltrafiken och ökat cyklande i Lund

I den senaste uppföljningen som genomförts i Lund har man kunnat se en markant minskning i motorfordonstrafiken på kommunala gator jämfört med tidigare år. Mätningarna, som utförs årligen, har avslöjat att motorfordonstrafik har minskat med hela 10 procent sedan föregående år, vilket innebär den största årliga minskningen någonsin. Sedan basåret 2011 har motorfordonstrafiken på det kommunala vägnätet minskat med 35 procent. Samtidigt har cykeltrafiken ökat med 8 procent och resande med kollektivtrafik har ökat med 18 procent.

Ökad cykling som livsstil i Lund

Lunds kommun rapporterar även att cyklingen i kommunen har ökat med 3 procent jämfört med 2022. Detta framställs som ett viktigt steg gentemot kommunens mål om att vara klimatneutral till år 2030. ”Genom att erbjuda attraktiva stadsmiljöer som prioriterar fotgängare, cyklister och kollektivtrafik kan vi nå kommunens mål om klimatneutralitet 2030,” säger Louise Rehn Winsborg (M), ordförande i tekniska nämnden. Fler residenter väljer hållbara alternativ för sina resor, vilket bidrar till den positiva utvecklingen.

Effekt av pandemin på kollektivtrafiken

Under pandemin erfarenhet Lund en drastisk minskning i kollektivtrafikanvändningen med över 30 procent. Under 2023 har dock användningen av kollektivtrafik nästan återgått till nivåerna före pandemin. Pandemin har även resulterat i att fler invånare nu har möjlighet att arbeta hemifrån, vilket minskar behovet av arbetspendling.

Framgångsrika initiativ för hållbarhet

Lund har genomfört flera framgångsrika initiativ för att uppmuntra till mer hållbara resmönster bland invånarna. Ett exempel på detta inkluderar möjligheten att prova elcyklar, vilket har fått många att se cykeln som ett lämpligt alternativ till bilen för vardagsresor. ”Att prova på nya resvanor, till exempel att låna en elcykel under några veckor, är en av de åtgärder som påverkat Lundabornas resande,” påpekar Johan Gomér, gatuchef i Lunds kommun. Dessutom framhåller han kommunens arbete med att bygga ut det regionala cykelvägnätet som en viktig del i att göra Lund till en mer cykelvänlig stad.

Lund utnämndes nyligen till Sveriges mest miljöhållbara kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet – en åstadkomst som inte skulle ha varit möjlig utan kommuninvånarnas vilja att anamma hållbara resvanor och kommunens långsiktiga arbete med hållbarhet, inklusive stora satsningar på cykelvägar, spårväg och utveckling av stadsmiljöer.

Sammanfattningsvis visar Lunds kommun genom dessa senaste mätningar att insatser för att främja hållbara transportmedel bär frukt. Minskningen av biltrafiken i kombination med ökad användning av cyklar och kollektivtrafik pekar mot en framtid där hållbart resande är normen snarare än undantaget.

Se hela pressmeddelandet på Lunds kommuns officiella webbplats.

Läs även: Lund: Biograf KiNO omvandlas till filmhus

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner