Ny förskola planeras i Tavelsjö

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Bild av den nya förskolan i Tavelsjö.tomtplacering2

Ny förskola planeras i Tavelsjö

Umeå kommun utvecklar området för att möta det växande behovet av förskoleplatser

I Tavelsjö, Umeå kommun, tas nu en detaljplan fram för en ny förskola. Planen inkluderar ett område tvärs över gatan från Tavelsjö skola, där den nya förskolan ska ha åtta avdelningar. Detta projekt är en del av kommunens ansträngningar att möta det växande behovet av förskoleplatser i och omkring Tavelsjö.

”När Tavelsjö och närområdet växer så växer även behovet av förskoleplatser. Här har vi ett bra läge för en ny förskola som hamnar nära skolan utan att ta yta från skoltomten. Det är viktigt att även skolan har möjlighet att växa över tid,” säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Området där förskolan planeras används idag som skolskog och en del av det arrenderas för jordbruksändamål. Delar av fastigheten ska fortsätta kunna utnyttjas som skolskog. Vissa delar av skogen uppfattas ha naturvärden och barmarken består av jordbruksmark. Det kommer att tas fram en alternativutredning för att bedöma andra möjliga placeringar för förskolan.

”Att bygga på jordbruksmark ska undvikas men i det här fallet bedömer vi att det allmänna intresset av en förskola väger tyngre. Området ligger också inom ett utpekat tillväxtstråk, Stråket längs väg 363, där vi kan förvänta oss ny bebyggelse,” förklarar Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Den nya förskolans placering intill befintlig skola innebär att inga nya transportbehov skapas. Projektet förespråkar en förtätning som stödjer kommunens övergripande mål om hållbar utveckling.

Fastigheten ligger dessutom inom Rans samebys vinter- och vårvinterland, vilket innebär att tidig dialog med samebyn är avgörande.

För mer information, besök pressmeddelandet.


Läs även: Titel: Planering av nya gång- och cykelbroar på Norra Ön

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner