Planerad utbyggnad av bostäder på Tuvan

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-17
Bild av bostäder i Tuvancentrala Skellefteå. Foto: Jonas Westling on Unsplash

Fler bostäder planeras på Tuvan

I Skellefteå kommun planeras nu för fler bostäder i stadsdelen Tuvan, söder om Skellefteå. Ett nytt beslut från bygg- och miljönämnden innebär att det blir möjligt att uppföra sex till sju nya friliggande enbostadshus i ett område som är cirka två hektar stort. Detta framkommer i ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Bevarande och nybyggnation i fokus

Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation med samtidig hänsyn till områdets befintliga miljö och kulturhistoriska värden. I beslutet betonas vikten av att de nya bostäderna anpassas efter det kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i närheten.

Med placeringen i närheten av den framtida Norrbotniabanan har Trafikverkets utredningar varit avgörande. Dessa har visat att området uppfyller kraven gällande säkerhetsavstånd för farligt gods samt riktvärden för trafikbuller och vibrationer.

För mer information angående beslutet och den planerade utbyggnaden hänvisas till Lilian Nilsson (V), 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden, vars uttalande finns tillgängligt i kommunens pressmeddelande.


Läs även: Ny 50-meters simhall planeras i Haninge

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner