Certifieringar för Hållbart Byggande: En Översikt av Ledande System

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-06
Hållbart byggande, certifieringar inom byggFoto: Danist Soh

I en tid där hållbarhet står i centrum för globala samtal och initiativ, spelar bygg- och fastighetssektorn en avgörande roll. Med ökad medvetenhet om dess miljöpåverkan söker industrin aktivt metoder för att minimera sin klimatavtryck och främja hållbar utveckling. En viktig del av denna strävan är användningen av certifieringssystem för att bedöma och främja hållbarhetsprestanda hos byggnader och infrastruktur. I denna artikel kommer vi att utforska några av de främsta certifieringssystemen för hållbart byggande och deras betydelse i dagens samhällskontext.

Annons

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

BREEAM1, som står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method, är en av de mest kända och använda certifieringarna för att bedöma och främja hållbarhetsprestanda hos byggnader över hela världen. Det utvecklades av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien och introducerades för första gången 1990.

BREEAM-systemet bedömer olika aspekter av en byggnads miljöpåverkan och prestanda över hela dess livscykel, från planering och konstruktion till användning och slutligen avveckling. Det omfattar flera kategorier, inklusive energianvändning, materialval, avfallshantering, vattenförvaltning, hälsa och välbefinnande för användarna, samt ekosystemtjänster.

Genom att tillhandahålla en omfattande bedömning av dessa faktorer, ger BREEAM-certifieringen byggherrar, investerare och användare en tydlig indikation på hur väl en byggnad presterar ur ett hållbarhetsperspektiv. Baserat på poäng som erhålls i olika kategorier, tilldelas byggnaden en certifieringsnivå, såsom Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

Certifiering enligt BREEAM-standarder kan bidra till att främja en mer ansvarsfull och hållbar byggindustri genom att uppmuntra till användning av energieffektiva material, minskad avfallshantering, förbättrad inomhusmiljö och främjande av grönområden och ekosystemtjänster. Denna metod har spridit sig över världen och används nu internationellt som ett verktyg för att främja hållbart byggande och design.

Läs: Bonnier Fastigheter når BREEAM In-Use Excellent för Vega i Cykelfabriken

WELL Building Standard

WELL Building Standard är ett certifieringssystem som fokuserar på att främja hälsa och välbefinnande för människor inom byggnader. Det utvecklades av International WELL Building Institute (IWBI) och lanserades 2014 som svar på den ökande medvetenheten om hur inomhusmiljön påverkar människors hälsa och produktivitet.

Det som skiljer WELL Building Standard från många andra certifieringssystem är dess tydliga fokus på människors hälsa och välbefinnande. Det bedömer och främjar olika aspekter av inomhusmiljön som påverkar människors fysiska och mentala hälsa, inklusive luftkvalitet, belysning, vattenkvalitet, kost, motion, ljudnivåer och ergonomi.

Genom att följa WELL Building Standard kan byggnadsägare och utvecklare skapa en inomhusmiljö som främjar hälsa och välbefinnande för sina användare. Detta kan innebära att investera i högkvalitativa luftrenare för att förbättra luftkvaliteten, installera belysningssystem som efterliknar naturligt ljus för att förbättra sömnkvaliteten och produktiviteten, samt designa utrymmen som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rörelse.

Certifiering enligt WELL Building Standard kan vara särskilt relevant för arbetsplatser, skolor, sjukhus och andra offentliga och kommersiella byggnader där människors hälsa och välbefinnande är av stor betydelse. Genom att skapa hälsosamma och trivsamma inomhusmiljöer kan WELL-certifierade byggnader bidra till att förbättra livskvaliteten och produktiviteten för sina användare samtidigt som de minskar risken för hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön.

Annons

verktygsproffsen

ISO14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem (EMS), utvecklad av International Organization for Standardization (ISO). Den är utformad för att hjälpa organisationer att etablera, implementera, underhålla och förbättra sina miljöledningssystem och därigenom minska sin miljöpåverkan och följa tillämpliga lagar och regler.

Standarden bygger på principen om kontinuerlig förbättring och uppmuntrar organisationer att identifiera och hantera sina miljöaspekter, inklusive de som kan ha en betydande påverkan på miljön. Genom att genomföra ISO 14001 kan organisationer identifiera sina miljöaspekter, sätta mål för att minska sin miljöpåverkan, och etablera processer för att övervaka, mäta, granska och förbättra sina prestationer över tiden.

ISO 14001 är avsedd att vara flexibel och anpassningsbar för olika typer av organisationer och verksamheter, oavsett deras storlek, bransch eller geografiska plats. Den kan tillämpas inom alla sektorer, inklusive tillverkning, tjänster, offentlig sektor och icke-vinstdrivande organisationer.

För organisationer inom bygg- och fastighetssektorn kan ISO 14001 vara särskilt relevant för att hantera och minska deras miljöpåverkan, inklusive utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och resursanvändning. Genom att följa ISO 14001 kan organisationer förbättra sin miljöprestanda, minska sina kostnader och risker relaterade till miljöproblem, samt uppfylla kraven från intressenter och samhället i stort.

ISO9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem (QMS) som utvecklats av International Organization for Standardization (ISO). Syftet med ISO 9001 är att hjälpa organisationer att etablera, implementera, underhålla och förbättra sina kvalitetsledningssystem för att säkerställa att de kan leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar.

Standarden bygger på principen om kontinuerlig förbättring och kräver att organisationer etablerar processer för att övervaka, mäta och förbättra sina prestationer över tiden. Genom att genomföra ISO 9001 kan organisationer förbättra sin kundtillfredsställelse, öka sin effektivitet och produktivitet, samt minska sina kostnader och risker relaterade till kvalitetsproblem.

ISO 9001 är avsedd att vara flexibel och anpassningsbar för olika typer av organisationer och verksamheter, oavsett deras storlek, bransch eller geografiska plats. Den kan tillämpas inom alla sektorer, inklusive tillverkning, tjänster, offentlig sektor och icke-vinstdrivande organisationer.

För organisationer inom bygg- och fastighetssektorn kan ISO 9001 vara särskilt relevant för att säkerställa att deras produkter och tjänster uppfyller kundernas krav och förväntningar, samt för att förbättra sin effektivitet och produktivitet genom att etablera effektiva kvalitetsledningssystem. Genom att följa ISO 9001 kan organisationer öka sin konkurrenskraft på marknaden och bygga förtroende hos sina kunder och intressenter.

Annons

zmarta

GreenBuilding

GreenBuilding är en europeisk certifiering som fokuserar på att förbättra energieffektiviteten och miljöprestandan hos befintliga byggnader. Certifieringen syftar till att främja hållbart byggande och renovering genom att identifiera och implementera åtgärder för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan hos befintliga byggnader.

GreenBuilding-certifieringen bedömer olika aspekter av en byggnads miljöprestanda, inklusive energieffektivitet, användning av förnybara energikällor, materialval, vattenanvändning, inomhusmiljö och avfallshantering. Genom att följa GreenBuilding-certifieringen kan byggnadsägare och förvaltare identifiera och genomföra åtgärder för att förbättra sin miljöprestanda och minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan.

Certifieringen är utformad för att vara flexibel och anpassningsbar för olika typer av byggnader och verksamheter, oavsett deras storlek, ålder eller användning. Den kan tillämpas på både kommersiella och offentliga byggnader, såväl som på bostäder och andra typer av fastigheter.

För byggnadsägare och förvaltare kan GreenBuilding-certifieringen vara ett användbart verktyg för att förbättra energieffektiviteten och miljöprestandan hos sina byggnader, samtidigt som de minskar sina driftskostnader och bidrar till en mer hållbar utveckling. Genom att följa GreenBuilding-certifieringen kan organisationer visa sitt engagemang för hållbart byggande och bidra till att minska klimatpåverkan från den befintliga byggnadsbeståndet.

LEED

LEED2 (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett certifieringssystem för gröna byggnader som utvecklats av United States Green Building Council (USGBC). Det är ett av de mest kända och erkända certifieringssystemen för hållbart byggande internationellt och syftar till att främja byggnader med hög miljöprestanda och energieffektivitet.

LEED-certifieringen bedömer olika aspekter av en byggnads hållbarhetsprestanda över en rad kategorier, inklusive energieffektivitet, vattenanvändning, materialval, inomhusmiljö och innovation. Genom att uppfylla specifika kriterier inom varje kategori kan en byggnad bli certifierad enligt olika nivåer av LEED, såsom Certified, Silver, Gold eller Platinum.

För byggnadsägare, utvecklare och arkitekter erbjuder LEED-certifieringen en ram för att planera, designa och konstruera hållbara byggnader som är mer energieffektiva, resurssnåla och miljövänliga. Certifieringen kan också bidra till att minska driftskostnaderna för byggnader genom lägre energiförbrukning och underhållskostnader.

LEED-certifieringen har haft en betydande inverkan på bygg- och fastighetssektorn genom att främja innovation och bästa praxis inom hållbart byggande. Genom att sträva efter LEED-certifiering kan organisationer visa sitt åtagande för miljöansvar och bidra till en mer hållbar och resilient framtid.

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som används för att certifiera produkter och tjänster med låg miljöpåverkan. Inom byggbranschen används Svanen för att certifiera byggprodukter och byggtjänster som uppfyller strikta miljökrav och kriterier för hållbarhet.

För att få Svanen-certifieringen måste produkter och tjänster genomgå en noggrann granskning av deras miljöpåverkan över hela sin livscykel, från råmaterialproduktion till tillverkning, användning och återvinning eller avyttring. Certifieringskriterierna för Svanen inkluderar krav på bland annat energiförbrukning, användning av farliga kemikalier, avfallshantering och återvinningsbarhet.

För byggnadsprodukter kan Svanen-certifieringen omfatta material som isolering, målarfärger, golvbeläggningar, och sanitetsutrustning, bland annat. För byggtjänster kan det inkludera kriterier för exempelvis bygg- och rivningstjänster, rengöring och underhåll av byggnader.

Genom att välja Svanen-certifierade produkter och tjänster kan byggherrar, arkitekter och fastighetsägare vara säkra på att de använder material och tjänster som är miljömässigt hållbara och har låg miljöpåverkan. Svanen-certifieringen bidrar till att främja en mer hållbar byggindustri genom att uppmuntra till användning av miljövänliga produkter och tjänster och minska den övergripande miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.

Annons

NollCO2

NollCO2-certifieringen är en certifiering som fokuserar på att minska och kompensera för koldioxidutsläpp från bygg- och fastighetssektorn. Genom att genomföra åtgärder för att minska koldioxidavtrycket och investera i koldioxidkompensation kan organisationer och projekt uppnå NollCO2-certifiering.

Certifieringen har som mål att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn genom att uppmuntra till åtgärder som minskar koldioxidutsläppen från byggprocessen och den resulterande driftsfasen av byggnader.

För att uppnå NollCO2-certifiering måste organisationer och projekt först identifiera och kvantifiera sina koldioxidutsläpp från hela bygg- och fastighetslivscykeln. Därefter implementerar de åtgärder för att minska utsläppen genom energieffektivisering, användning av förnybar energi och andra hållbara metoder. Slutligen kompenserar de för de kvarvarande koldioxidutsläppen genom att investera i koldioxidkompensationsprojekt, såsom skogsplantering eller förnybar energiproduktion, som absorberar eller minskar koldioxid i atmosfären.

Genom att uppnå NollCO2-certifiering kan organisationer och projekt visa sitt engagemang för att minska sin klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar och koldioxidneutral bygg- och fastighetssektor. Certifieringen är ett verktyg för att främja ansvarsfullt byggande och bidra till att uppnå globala klimatmål och övergången till en koldioxidneutral ekonomi.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad3 är ett svenskt certifieringssystem för att bedöma och främja hållbarhetsprestanda hos byggnader. Det utvecklades av Sweden Green Building Council (SGBC) och är anpassat för svenska förhållanden och lagstiftning.

Certifieringen omfattar olika aspekter av en byggnads miljöprestanda, inklusive energianvändning, inomhusmiljö, materialval, vattenanvändning och avfallshantering. Genom att uppfylla specifika kriterier inom varje kategori kan en byggnad bli certifierad enligt olika nivåer av Miljöbyggnad, såsom Brons, Silver, Guld eller Platina.

För byggnadsägare och utvecklare erbjuder Miljöbyggnad-certifieringen en ram för att planera, designa och konstruera hållbara och energieffektiva byggnader. Certifieringen kan också bidra till att minska driftskostnaderna för byggnader genom lägre energiförbrukning och underhållskostnader.

Miljöbyggnad-certifieringen är ett viktigt verktyg för att främja hållbart byggande och bidra till en mer hållbar utveckling av den svenska bygg- och fastighetssektorn. Genom att följa Miljöbyggnad-certifieringen kan organisationer och projekt visa sitt åtagande för miljöansvar och bidra till att uppfylla svenska och internationella hållbarhetsmål.

Läs: Den nya stadsdelen The Parkside i Göteborg

Anpassning och Specialisering av Certifieringssystem

I takt med att hållbarhetskraven inom bygg- och fastighetssektorn fortsätter att utvecklas, blir anpassning och specialisering av certifieringssystem allt viktigare. Eftersom olika byggprojekt har unika behov och utmaningar, behöver certifieringssystemen vara flexibla nog att möta dessa variationer. Det finns en trend mot att skapa specialiserade certifieringssystem som fokuserar på specifika aspekter av hållbart byggande, såsom energieffektivitet, hälsa och välbefinnande, eller materialval. Dessa specialiserade system kan erbjuda en mer detaljerad och skräddarsydd bedömning av byggnaders hållbarhetsprestanda och kan vara mer relevanta för vissa typer av byggprojekt. Samtidigt är det viktigt att certifieringssystemen fortfarande är anpassningsbara nog att kunna tillämpas på olika typer av projekt och ge en övergripande bedömning av hållbarhetsprestanda.

Framtiden för Hållbart Byggande: Utmaningar och Möjligheter

I framtidens hållbara byggande står branschen inför både utmaningar och möjligheter. En av de största utmaningarna är att minska den totala klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn, inklusive både direkt och indirekt utsläpp av växthusgaser. Det krävs stora förändringar i hur byggnader planeras, designas, konstrueras och används för att uppnå klimatmålen och bygga en koldioxidneutral framtid. Samtidigt öppnar framsteg inom teknik, materialvetenskap och innovation upp nya möjligheter för att skapa mer hållbara och energieffektiva byggnader. Genom att utnyttja dessa möjligheter och arbeta tillsammans mot gemensamma mål kan branschen spela en avgörande roll i att forma en mer hållbar och motståndskraftig framtid.

Läs också: Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

  1. https://www.sgbc.se/certifiering/breeam-se/ ↩︎
  2. https://www.sgbc.se/certifiering/leed/ ↩︎
  3. https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/ ↩︎

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner